Skip to contents

Authors

 • Edzer Pebesma. Author, maintainer.

 • Thomas Mailund. Author.

 • Tomasz Kalinowski. Author.

 • James Hiebert. Contributor.

 • Iñaki Ucar. Author.

 • Thomas Lin Pedersen. Contributor.

Citation

Source: inst/CITATION

Pebesma E, Mailund T, Hiebert J (2016). “Measurement Units in R.” R Journal, 8(2), 486–494. doi:10.32614/RJ-2016-061.

@Article{,
 title = {Measurement Units in {R}},
 author = {Edzer Pebesma and Thomas Mailund and James Hiebert},
 year = {2016},
 journal = {R Journal},
 doi = {10.32614/RJ-2016-061},
 pages = {486--494},
 volume = {8},
 number = {2},
}